Regulamin serwisu

 

§ I. Postanowienia ogólne

 1. Podczas przyjmowania urządzeń do serwisu zostaje wydany dowód przyjęcia sprzętu w dwóch egzemplarzach.
 2. Serwis nie ponosi winy za utratę danych lub oprogramowania i dokonuje archiwizacji tylko na wyraźną prośbę klienta.
 3. Sprzęt zostanie zdiagnozowany tylko pod kątem usterki podanej przez klienta.
 4. Serwis nie odpowiada za legalność oprogramowania i danych zawartych na nośnikach dostarczonych przez klienta do serwisu.
 5. Czas naprawy płatnej oraz gwarancyjnej wynosi 14 dni roboczych od chwili dostarczenia do serwisu. Czas ten może ulec wydłużeniu na skutek zmiennej dostępności części, niezależnej od serwisu. Czas naprawy może również ulec zmianie w wyniku wykrycia przez serwis zatajonych informacji o zalaniu, ingerencji osób postronnych lub innych przyczyn komplikujących naprawę.
 6. Serwis zastrzega sobie prawo zwrotu klientowi nienaprawionego sprzętu w przypadku braku dostępnych części lub wystąpienia innych czynników niezależnych od serwisu.
 7. W przypadku naprawy płatnej, jeżeli nie uzgodniono inaczej, wymieniony element zostanie zutylizowany przez serwis.
 8. W przypadku nie odebrania przez klienta sprzętu po 30 dniach od wykonania naprawy, naliczana jest opłata magazynowa w wysokości 5zł brutto za każdy dzień. Po upływie 60 dni nieodebrany sprzęt ulega przepadkowi i jest uznawany jako porzucony przez właściciela w rozumieniu Art. 180 Kodeksu Cywilnego oraz na podstawie Art. 181 Kodeksu Cywilnego.
 9. Wycena każdego zlecenia zostaje określona indywidualnie po rozpoznaniu usterki. W przypadku rezygnacji z naprawy po przyjęciu sprzętu do serwisu klient nie zostanie obciążony kosztem diagnozy. W przypadku rezygnacji z naprawy po uzgodnieniu kosztów i potrzebnych części, klient zostanie obciążony kosztem dotychczasowego postępowania oraz zamówionych lub zakupionych części. Po zaakceptowaniu kosztów usługi niniejsze zlecenie naprawy stanowi umowę o dzieło na wykonanie tej naprawy.
 10. Dowód przyjęcia sprzętu jest jedynym dokumentem pozwalającym na odbiór sprzętu z serwisu. W przypadku zgubienia dowodu zostanie naliczona bezzwrotna opłata w wysokości 200zł.
 11. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji są nienaruszone plomby gwarancyjne. Ślady uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych itp. dyskwalifikują sprzęt z naprawy gwarancyjnej udzielonej przez serwis. Klient dostarcza osobiście lub pokrywa koszt transportu sprzętu do serwisu.
 12. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn.29.08.1997 Duz. Nr 02.101.926.
 13. Każdy klient oddający sprzęt do serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Oddając sprzęt do naprawy klient dobrowolnie akceptuje powyższe postanowienia. Regulamin jest zarazem umową, na podstawie której świadczona jest usługa naprawy i reguluje prawa i obowiązki wynikające z tego tytułu.
  Wszelkie inne postanowienia muszą być przedstawione w formie pisemnej i zaakceptowane przez obie strony.